ម្ចាស់ជំនួយ

សម្ដេច នរោត្តម សេរីវុឌ្ឍ, សមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញ